CYKL MAŁE KASZUBY BIEGAJĄ 2023

EDYCJA VII CYKLU BIEGÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

REGULAMIN

 

I Cel
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.
• Promocja piękna przyrody, cudownych lasów jako miejsca wypoczynku oraz obcowania z przyrodą mieszkańców województwa pomorskiego.
• Promocja Kaszub, w szczególności miejsc wyjątkowych.

II Organizator
• Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej


Współorganizatorzy
• Gminy Województwa Pomorskiego,
• Lasy Państwowe
• Powiaty Województwa Pomorskiego
• Stowarzyszenia
• Instytucje Sportowe, Kulturalne, Turystyczne
• Organizacje Społeczne

Kontakt:

Dyrektor Kaszuby Biegają : Henryk Miotk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro:  515 496 059
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oficjalna strona cyklu: www.kaszubybiegaja.pl

 

III Terminy i miejsca biegów

14.05.2023, Niedziela – Sierakowice

3.06.2023, Sobota – Gniewino

10.06.2023, Sobota – Wdzydze, gm. Kościerzyna

27.08.2023, Niedziela – Bąkowo, gm. Kolbudy

17.09.2023, Niedziela – Cewice

1.10.2023, Niedziela – Skrzeszewo, gm. Żukowo

 

Biegi Towarzyszące  (bezpłatne, bez zapisów)

 • Mila - bieg dla wszystkich chętnych, którzy nie startowali w innych biegach w danym dniu.
 • Bieg przedszkolaków - ok. 100m

Przed każdym biegiem przedstawiony będzie szczegółowy harmonogram imprezy.

 

IV Klasyfikacja w poszczególnych biegach

Kategorie:

D2015 I MŁ. / 400 m
D2014 / 400 m
D2013 / 400 m
D2012 / 800 m
D2011 / 800 m
D2010 / 800 m
D2009-2008 / 800 m

CH2015 I MŁ. / 400 m
CH2014 / 400 m
CH2013 / 400 m
CH2012 / 800 m
CH2011 / 800 m
CH2010 / 800 m
CH2009-2008 / 800 m

Klasyfikacja Generalna cyklu Małe Kaszuby Biegają
Za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza:
1m – 1 pkt.
2m – 2 pkt.
3m – 3 pkt.
…. itd

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w 4 najlepszych startach, według zasady , - czym mniejsza ilość punktów tym wyższe miejsce. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu. Aby być sklasyfikowanym trzeba ukończyć min. 4 biegów.

W klasyfikacji generalnej organizator przewiduje puchary lub statuetki za miejsca I – V, + ewentualnie nagrody rzeczowe. Aby być sklasyfikowanym w Klasyfikacji Generalnej należy ukończyć min. 4 biegów.

V Pomiar czasu
Pomiar czasu i ustalenie kolejności, odbywa się za pomocą systemu chipów pasywnych. Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

VI Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz zwrotny chip. Po każdym z biegów organizator zapewnia pamiątkowy medal, posiłek oraz napoje oraz puchary lub statuetki dla trzech najlepszych osób w danej kategorii wiekowej.

Spośród wszystkich uczestników MKB po dekoracji odbędzie się losowanie 5 nagród rzeczowych na podstawie chipa , aby odebrać nagrodę należy okazać wylosowany numer startowy oraz być obecny podczas losowania.

Nagrody należy odebrać osobiście tylko podczas ceremonii zakończenia. 

VII Zgłoszenia do biegów
Zgłoszenia do poszczególnych biegów należy dokonać elektronicznie
na stronie www.zapisy.info do każdej środy przed imprezą, lub w dniu wydarzenia.

VIII Sprawy finansowe

0 zł - płacą dzieci których oboje rodziców dokonało opłaty na cały cykl KB 2023
0 zł - mieszkańcy Gminy na której terenie odbywa się impreza (weryfikacja w biurze biegu)
30 zł – opłata startowa
40 zł - w dniu startu
100 zł - honorowi uczestnicy | płatne do 30.04.2023 r., następnie 140 zł - opłata startowa cały cykl (W tytule przelewu należy wpisać: "cykl MKB 2023 oraz imię i nazwisko uczestnika")
140 zł - cały cykl | płatne do 30.04.2023 r., następnie 160 zł - opłata startowa cały cykl (W tytule przelewu należy wpisać: "cykl MKB 2023 oraz imię i nazwisko uczestnika")

Opłat należy dokonywać on-line na stronie www.zapisyinfo

Do każdej płatności doliczana jest prowizja operatora bramki płatności (ok. 1,7% + 0,39 zł)

lub na rachunek bankowy
Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz nazwę biegu.

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
  • Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu

IX Uczestnictwo

 • Zawodnicy którzy zostali kiedykolwiek złapani na dopingu nie mogą wziąć udziału w biegu w ramach cyklu MAŁE KASZUBY BIEGAJĄ 2023
 • Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w cyklu MAŁE KASZUBY BIEGAJA 2023 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie związane z wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w cyklu MAŁE KASZUBY BIEGAJA 2023 . Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przedniej części stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W celu weryfikacji zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość (legitymacja szkolna)
 • Zawodnik musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,
 • Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu oraz cyklu Małe Kaszuby Biegają,
 • Zawodnik ma obowiązek startować w swojej kategorii wiekowej, start w niewłaściwej kategorii będzie nieważny.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 • Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

X Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 1, NIP: 5892011084
  2. Dane osobowe uczestników poszczególnych biegów i cyklu Kaszuby Biegają będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
  3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
  4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegach i cyklu Kaszuby Biegają. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
  7. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegach i cyklu Kaszuby Biegają obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegów.
  8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach i cyklu Kaszuby Biegają.

 XII Honorowi uczestnicy edycji 2023

Zwycięzcy kategorii cyklu 2022, kwalifikujący się do udziału w edycji 2023.

 • LILIANA CZERWIEC
 • KACPER KOBIELLA
 • MARTYNA TESKA
 • ALEKSANDER KREFT
 • NINA GAŁUSZYŃSKA
 • MATEUSZ REKOWSKI
 • ELIZA MOKŁOWICZ
 • GRACJAN KELLER
 • DĄBRÓWKA BOROWSKA
 • MATEUSZ REDZIMSKI
 • ZOFIA DAWIDOWSKA
 • KONRAD METERA
 • DOMINIKA FETTA

XIII Postanowienia końcowe
1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora;
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;
8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w Internecie;

 1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad fair-play
  11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;
  12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy oraz podania niewłaściwych danych przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
  13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł
  14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji